Regulamin najmu pojazdu - styczeń 2024r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Pojazdu (zwane dalej „REGULAMINEM”) określają szczegółowe warunki umów najmu Pojazdów (dalej jako „Umowy” / ” Umowa”), zawieranych przez G&P PRESTIGE s.r.o. Nove Sady 988/2 60200 BRNO NIP. 19254695 („Wynajmujący”), Z Wy-najmującym można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: +48 733212131 oraz przy wykorzystaniu poczty elek-tronicznej: wypozyczalnia@gpprestige.eu
 3. 2. Na Umowę składają się: dokument „Umowa najmu” wraz z załącznikami oraz REGULAMINEM stanowiące integralną część Umowy, a także wszelkie aneksy i porozumienia do Umowy. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. 3. Przedmiotem najmu jest samochód osobowy, (samochód służący do przewozu 5 osób łącznie z kierowcą) , do którego tytuł prawny przysługuje Wynajmującemu, szczegółowo opisany w Umowie najmu (dalej „Pojazd”).
 5. 4. Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność za wady Pojazdu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 6. 5. Najemcą jest osoba, która zawarła Umowę z Wynajmującym.
 7. 6. Użytkownikiem Pojazdu (tj. kierującym Pojazdem) może być sam Najemca lub inna osoba wskazana w Umowie najmu jako Użytkownik. Bez zgody Wy-najmującego z Pojazdu nie mogą korzystać (jako kierujący) inne osoby, niewskazane w Umowie.
 8. 7. Najemca będący osobą fizyczną przed zawarciem Umowy powinien wskazać, czy zawiera ją w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, czy jako konsument. Dokumenty związane z najmem zostaną wystawione zgodnie z deklaracją Najemcy, a zmiany w tym zakresie stanowią zmianę Umowy i wymagają zgody obu Stron. Zmiany takie mogą być połączone ze zmianą warunków najmu. Najemca będący konsumentem nie może w szczególności żądać po zwrocie Pojazdu wystawienia dokumentów płatniczych na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub zawodową.
 9. Najemcą Pojazdu może zostać:

1.1.  osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.1.1. ukończyła 21 lat – powyższe ograniczenie nie dotyczy wynajmów z OC sprawcy oraz realizowanych na zlecenie firm assistance;

1.1.2. posiada ważny dowód osobisty/paszport, a także posiada prawo jazdy uprawniające do użytkowania Pojazdów na terenie RP;

1.1.3. jest wpisana do CEIDG – jeżeli zawiera Umowę najmu w zakresie swojej działalności gospodarczej (nie dotyczy konsumentów);

1.2. .osoba prawna (lub jednostka organizacyjna o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego), której reprezentant (Użytkownik) zawierający Umowę w imieniu tej osoby:

1.1.1. przedstawi dowód swojego umocowania do zawarcia Umowy najmu (np. pełnomocnictwo) – o ile prawo to nie wynika z odpisu KRS;

1.1.2. ukończył 21 lat – powyższe ograniczenie nie dotyczy wynajmów z OC sprawcy oraz realizowanych na zlecenie firm assistance;

1.1.3. przedstawi ważny dowód osobisty/paszport, a także posiada prawo jazdy uprawniające do użytkowania Pojazdów na terenie RP.

Jeżeli Użytkownikiem ma być inna osoba niż sam Najemca, także Użytkownik musi spełniać wymogi wskazane w niniejszym punkcie.

 1. Wydający Pojazd, może uzależnić jego wydanie od udokumentowania pełnomocnictwa udzielonego Użytkownikowi a także od udokumentowania realizacji wymogów wskazanych w pkt. 8 (poprzez okazanie wskazanych tam dokumentów).
 2. W pojeździe zamontowany jest nadajnik GPS. Wynajmujący zbiera informacje z tego nadajnika w sposób automatyczny i ciągły, ale będzie wykorzystywał te informacje, w tym analizował, tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia G&P PRESTIGE r.s.o. poprzez monitorowanie Pojazdu na wypadek jego rzeczywistej lub potencjalnej utraty lub kradzieży lub rozpoznania wyjazdu Pojazdu poza uzgodnione w Umowie granice. Więcej informacji na ten temat znajduje się w klauzuli informacyjnej dołączonej do REGULAMINU bądź przekazanej przez G&P PRESTIGE s.r.o. Użytkownikowi.
 3. Jeżeli z Pojazdu będzie korzystać Użytkownik niebędący Najemcą, to Najemca powinien go poinformować o zasadach korzystania z Pojazdu zgodnie z REGULAMINEM.
 4. Postanowień REGULAMINU mówiących o poczcie elektronicznej lub adresie e-mail nie stosuje się w przypadku Najemcy lub innej osoby nieposiadającej adresu e-mail. Wysyłka informacji lub dokumentów nastąpi wówczas pocztą tradycyjną.
 5. Informujemy, że zgodnie z treści art. 38 ust. 1 pkt 12 oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość́ nie przysługuje Najemcy będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w odniesieniu do umów: m.in. najmu samochodów, jeżeli w Umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi.
 6. UMOWA NAJMU
 7. Umowa zawierana jest przez Strony w momencie wydania Pojazdu w formie dokumentowej z wykorzystaniem elektronicznego tabletu, a w przypadku braku takiej możliwości w formie pisemnej.
 8. 15. Przed akceptacją Wynajmujący umożliwia Najemcy lub działającemu w jego imieniu Użytkownikowi szczegółowe zapoznanie się z Umową najmu, niniejszym REGULAMINEM oraz protokołem, a także innymi dokumentami najmu, jeżeli są wymagane.
 9. 16. Niezwłocznie po złożeniu przez Strony podpisów akceptujących treść Umowy komplet zaakceptowanych dokumentów zostaje przesłany na ad-res e-mail Najemcy wskazany w Umowie.
 10. 17. Najemca wynajmuje Pojazd na czas oznaczony wskazany w Umowie. Okres najmu może zostać zmieniony na zasadach przewidzianych w Rozdziale 2 lub Rozdziale 3. W przypadku niezgodności ww. dat z protokołem wydania Pojazdu, czas trwania najmu ustala się na podstawie dat faktycznego odbioru oraz zdania wskazanych w protokole wydania Pojazdu.
 11. W przypadku chęci przedłużenia okresu korzystania z Pojazdu wskazanego w Umowie lub zamówienia w trakcie trwania Umowy dodatkowych usług, Najemca zobowiązany jest do skontaktowania się z Wynajmującym telefonicznie na numer +48 733212131 lub mailowo na adres e-mail: WYPOZYCZALNIA@GPPRESTIGE.EU podając dane dotyczące najmu (nr Umowy) oraz wskazując nowy okres na jaki najem miałby zostać przedłużony lub nowe usługi dodatkowe.
 12. Kontakt powinien nastąpić nie później niż 48 godziny przed końcem okresu najmu. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia przedłużenia wynajmu, jeśli Najemca lub Użytkownik nie dotrzyma wskazanego terminu i formy wymaganej do przedłużenia lub innych przyczyn nie wskazanych w umowie.
 13. 20. Wynajmujący w odpowiedzi na powyższe prześle Najemcy na wskazany w Umowie adres e-mail ofertę przedłużenia najmu lub ofertę dotyczącą nowych usług, zawierającą szczegóły dotyczące zmiany Umowy wraz z kwotą płatności lub Wynajmujący ustali z Najemcą inną formę opłacenia usług. Dodatkową dopuszczalną formą ustalenia przedłużenia okresu najmu oraz usług dodatkowych jest kontakt telefoniczny ze strony wynajmującego z Najemcą. Dokonanie przez Najemcę płatności całej kwoty należności wskazanej w przesłanej wiadomości lub ustalonej telefonicznie w terminie wskazanym przez Wynajmującego jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków Umowy przez Najemcę. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza, że Umowa nie uległa przedłużeniu lub nie zostają zamówione nowe usługi, a Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w pierwotnym terminie.
 14. 21. Skrócenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zgoda może zostać wyrażona w formie wiadomości e-mail lub ustalona telefonicznie poprzez kontakt z wynajmującym G&P PRESTIGE s.r.o.
 15. Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę z Najemcą w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że:

 

1.1 zachodzą okoliczności uzasadniające podejrzenie kradzieży lub przywłaszczenia Pojazdu będącego przedmiotem najmu;

1.2 zachodzą okoliczności uzasadniające podejrzenie, że Najemca podał, przy zawarciu Umowy lub w trakcie jej realizacji, nieprawdziwe dane;

1.3 Najemca nie dokonał płatności ustalonych w Umowie w terminie wskazanym w stosownym dokumencie płatniczym (faktura, nota);

1.4 Pojazd jest wykorzystywany z naruszeniem postanowień przepisów prawa, niniejszego REGULAMINU (naruszenie zakazów wskazanych w pkt. 39, wyjazd Pojazdem poza granicę Polski bez uprzedniej zgody) lub w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczeniem;

1.5 Pojazd jest zaniedbywany w stopniu narażającym go na uszkodzenie lub zniszczenie, lub utratę wartości;

1.6 bez zgody Wynajmującego Pojazd jest udostępniany innym osobom niż Użytkownicy wskazani w Umowie;

1.7 Najemca wprowadził Wynajmującego w błąd co do spełniania przez Najemcę lub Użytkownika wymagań dotyczących możliwości korzystania z Pojazdu.

 1. Oświadczenie Wynajmującego o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym może zostać złożone w formie pisemnej lub dokumentowej, w szczególności poprzez wysłanie oświadczenia na podany przez Najemcę w Umowie adres e-mail lub numer telefonu. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym oznacza konieczność niezwłocznego zwrotu Pojazdu przez Najemcę do miejsca zwrotu ustalonego w Umowie lub wskazanego przez Wynajmującego w ww. oświadczeniu, o czym Wynajmujący poinformuje go w swoim oświadczeniu wyznaczając termin zwrotu. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w wyznaczonym terminie Wynajmujący uprawniony jest do jego odbioru na koszt Najemcy.
 2. W przypadku, gdy Pojazd nie zostanie zwrócony przez Najemcę po upływie okresu najmu wskazanego w Umowie lub po upływie terminu wyznaczonego na zwrot, w przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości określonej w Rozdziale 9, o ile brak zwrotu nie nastąpił z przyczyn, za które Najemca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli zwłoka w zwrocie Pojazdu przekracza 4 godziny może to spowodować zgłoszenie przez Wynajmującego do organów ścigania podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 284 kodeksu karnego (Przywłaszczenie).

 

 1. ZLECENIE ZŁOŻONE PRZEZ ASSISTANCE/UBEZPIECZYCIELA
 2. 25. W przypadku uszkodzenia/awarii samochodu Najemcy może przysługiwać Pojazd zastępczy od firmy świadczącej usługi Assistance/ Ubezpieczyciela.
 3. Wynajmujący może wynająć Najemcy Pojazd zastępczy na zlecenie firmy świadczącej usługi Assistance/ Ubezpieczyciela (dalej łącznie jako „Podmiot zlecający”) zobowiązanej do zapewnienia Pojazdu zastępczego Najemcy, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Najemca udzieli Wynajmującemu pełnomocnictwa do działania w procesie likwidacji szkody w zakresie rozliczenia kosztów najmu Pojazdu zastępczego i wglądu w dokumentację szkodową;

1.2. Najemca lub wskazany przez niego Użytkownik ukończył 18 lat oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w pkt. 8 REGULAMINU;

1.3. Podmiot zlecający ustala okres najmu, na który Najemcy przysługuje Pojazd zastępczy, w tym może go przedłużyć lub skrócić;

1.4. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd zastępczy najpóźniej w ostatnim dniu okresu najmu ustalonego przez Podmiot zlecający, o ile nie skorzysta z przedłużenia najmu na własny koszt;

1.5. o skróceniu/przedłużeniu najmu Pojazdu zastępczego Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę;

1.6. nie jest pobierana opłata za zwrot Pojazdu w innym oddziale Wynaj-mującego niż oddział, w którym wydano Pojazd;

1.7. Podmiot zlecający pokrywa czynsz najmu Pojazdu zastępczego za cały ustalony przez niego okres;

1.8. Podmiot zlecający pokrywa dodatkowe opłaty wskazane w Umowie najmu Pojazdu zastępczego, zgodnie z gwarancją płatności;

1.9. w przypadku, gdy Podmiot zlecający nie jest zobowiązany do zapłaty całości albo części kwoty podatku VAT od czynszu najmu lub opłat dodatkowych, obowiązek zapłaty tej kwoty obciąża Najemcę;

1.10. czynsz najmu i opłaty dodatkowe wskazane w punkach powyżej są przez Podmiot zlecający w przypadku przyjęcia przez niego odpowiedzialności za zapewnienie Pojazdu zastępczego;

1.11. w przypadku odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez Podmiot zlecający (w całości lub w części) czynsz najmu i opłaty dodatkowe zobowiązany jest pokryć Najemca (w całości lub odpowiedniej części);

1.12. w przypadku cofnięcia przez Najemcę pełnomocnictwa wskazanego w pkt. 26 ppkt. 1.1 czynsz najmu i opłaty dodatkowe zobowiązany jest pokryć Najemca;

1.13. Najemca pokryje powyższe należności w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od Wynajmującego.

 1. W przypadku zakończenia okresu najmu Pojazdu zastępczego autoryzowanego przez Podmiot zlecający Najemca może wnosić o przedłużenie najmu na swój koszt. Wniosek o przedłużenie powinien zostać złożony przed terminem zakończenia obowiązywania Umowy, telefonicznie na numer +48 733212131 lub mailowo na adres Wynajmującego: wypozyczalnia@gpprestige.eu . W tym celu Najemca zobowiązany jest podać dane dotyczące najmu (nr Umowy) oraz wskazać nowy okres na jaki najem miałby zostać przedłużony.
 2. Wynajmujący w odpowiedzi na powyższe prześle Najemcy na wskazany w Umowie adres e-mail ofertę przedłużenia najmu zawierającą szczegóły dotyczące zmiany Umowy, w tym stawkę czynszu najmu obowiązującą w przedłużonym okresie wraz z linkiem do płatności. Dodatkową dopuszczalną formą ustalenia przedłużenia okresu najmu oraz usług dodatkowych jest kontakt telefoniczny ze strony WYNAJMUJĄCEGO z Najemcą.
 3. Dokonanie przez Najemcę płatności całej kwoty należności za przedłużony okres najmu w terminie wskazanym przez Wynajmującego jest równoznaczne z akceptacją przedłużenia Umowy przez Najemcę. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza, że Umowa nie uległa przedłużeniu a Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w pierwotnym terminie.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale 3 stosuje się pozostałe postanowienia REGULAMINU.

 

 1. WYDANIE POJAZDU
 2. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Pojazd na podstawie protokołu wydania opisującego w szczególności: stan licznika przebiegu kilometrów oraz stan techniczny Pojazdu w chwili wydania go Najemcy.
 3. W momencie wydania Pojazd jest czysty, zatankowany do pełna i posiada aktualne badania techniczne oraz kompletne wyposażenie. Wraz z Pojazdem zostanie wydany jeden komplet kluczyków lub karta oraz dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie polisy OC.
 4. Najemca przejmuje odpowiedzialność za wynajęty Pojazd z chwilą jego wydania, w tym za działania i zaniechania Użytkownika (jeżeli Użytkownikiem nie jest sam Najemca), do czasu odebrania Pojazdu przez Wynajmującego na podstawie protokołu odbiorczego, podpisanego przez Najemcę (lub w jego imieniu umocowanego Użytkownika) i Wynajmującego.
 5. Odebrać Pojazd i podpisać protokół wydania Pojazdu może sam Najemca lub umocowany Użytkownik. Osoba odbierająca Pojazd zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem technicznym Pojazdu w chwili jego wydania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości co do stanu Pojazdu, jego wyposażenia lub zdatności do umówionego użytku powinna zgłosić stosowne uwagi do protokołu wydania.
 6. Podpisany protokół wydania zostanie przesłany niezwłocznie po jego zaakceptowaniu na adres e-mail Najemcy wskazany w Umowie.

 

 1. ZASADY UŻYWANIA POJAZDÓW
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy Pojazdu wolnego od wad wpływających na użyteczność Pojazdu.
 3. W czasie używania Pojazdu Użytkownik zobowiązany jest do:

1.1.  posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC);

1.2.  zabezpieczenia Pojazdu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz uruchamianie wszystkich zamontowanych systemów zabezpieczających Pojazd, staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów i kluczyków, a także pozostawianiu Pojazdu – w miarę możliwości – na parkingu strzeżonym/posesji zamykanej);

1.3.  wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodni-czego, płynu hamulcowego, AdBlue, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, a także prawidłowego działania świateł);

1.4.  stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym;

1.5.  utrzymywaniu Pojazdu w należytej czystości a także korzystania z Pojazdu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji;

1.6.  korzystania z Pojazdu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;

1.7.  przestrzegania przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym, a w przypadku korzystania z Pojazdu poza granicami Polski także przepisów prawa państwa, w którym Pojazd jest używany;

1.8.  zapłaty mandatów i innych kar związanych z korzystaniem z Pojazdu, o ile Użytkownik zgodnie z przepisami prawa ponosi odpowiedzialność za ich wystawienie i jest zobowiązany do ich pokrycia;

1.9.  pokrywania opłat za korzystanie z autostrad i innych dróg płatnych, parkingów, garaży, tunelów, wjazdów do stref czystego transportu i podobnych opłat związanych z używaniem Pojazdu lub jego zabezpie-czeniem.

 1. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszystkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na wynajętym pojeździe. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego możliwe jest tylko po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Wynajmującego. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie może zostać udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.
 2. W trakcie trwania najmu zabrania się w szczególności:

1.1  udostępniania Pojazdu innym osobom niż uprawnieni Użytkownicy (wskazani w Umowie lub na których zgodę wyraził odrębnie Wynajmu-jący);

1.2.  używania Pojazdu poza granicami Polski bez uprzedniej zgody Wynajmującego;

1.3.  holowania innych Pojazdów wynajmowanym Pojazdem;

1.4.  wykorzystywania Pojazdu w wyścigach, rajdach na torach wyścigowych jak i w nielegalnych wyścigach ulicznych, driftu, palenia gumy czy zawodach motoryzacyjnych lub innych;

1.5.  wykorzystywanie Pojazdu jako taksówki lub realizacji odpłatnego przewozu osób;

1.6.  użyczenia lub podnajmu Pojazdu osobie trzeciej bez zgody Wynajmu-jącego;

1.7.  przekraczania dopuszczalnej ładowności Pojazdu;

1.8.  palenia w pojeździe wyrobów tytoniowych lub innych substancji, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków lub innych zakazanych środków psychotropowych,

1.9.  dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek, napraw czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego;

1.10.  przewożenia wewnątrz Pojazdu zwierząt. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy zwierzę jest przewożone w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku zabezpieczającym przed możliwością uszkodzenia lub zabrudzenia Pojazdu;

1.11.  użytkowania Pojazdu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków bądź innych sub-stancji psychoaktywnych osłabiających świadomość lub zdolność reakcji.

1.12.  zmian oprogramowania pojazdu

1.13.  w przypadku HYBRYDY niewłaściwego łaczenia pojazdu ze stacją ładującą lub korzystania z nie przystosowanych urządzeń do ładowania w domu mieszkalnym. (Klient kożystający z usługi ładowania lub przebywający na terenie stacji ładowania zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz instrukcją przed skorzystaniem z usługi ładowania oraz do przestrzegania ich postanowień.)

1.14.  przekraczania dozwolonej ładownośći oraz przewożenia większej ilości osób niż określa to dowód rejestracyjny.

1.15.  przewożenia towarów mogących uszkodzić pojazd, bądz towarów nieprzystosowanych do przewożenia w wynajętym pojeździe.

1.16.  kożystania z radioodbiorników (zagłuszaczy sygnału GPS) oraz innych mających wpływ na prawidłowe działanie systemu monitorującego pojazdu.

 1. Używanie Pojazdu poza granicami Polski, na terenie państw znajdujących się w strefie Schengen oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii (w tym także w ramach tranzytu), każdorazowo wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego oraz uiszczenia dodatkowej opłaty. Jeśli Strony w trakcie zawierania Umowy nie ustaliły inaczej to opłata z tytułu zgody na wyjazd poza granice Polski wynosi 500 zł. Zgoda na używanie Pojazdu w innych państwach może być wyrażona wyjątkowo i poza uiszczeniem dodatkowej opłaty może wymagać wykupienia stosownego ubezpieczenia.
 2. W przypadku, gdy została wyrażona zgoda na korzystanie z Pojazdu poza granicami Polski, Najemca jest zobowiązany na swój koszt dostosować wyposażenie Pojazdu do wymogów prawa tego państwa trzeciego (w tym państw tranzytowych). Nie uprawnia to jednak do ingerencji w sam Pojazd. W przypadku wyrażenia zgody, Wynajmujący zapewnia zgodność dokumentów wydanych Najemcy z ogólnymi przepisami dotyczącymi poruszania się Pojazdem na obszarze Unii Europejskiej. W pozostałym zakre-sie, w szczególności w przypadku istnienia dalej idących wymogów krajo-wych lub lokalnych, np. związanych z długością pobytu, za spełnienie tych wymogów odpowiada Najemca. W przypadku konieczności dostarczenia przez Wynajmującego dodatkowych dokumentów, ich koszt ponosi Najemca.
 3. Zakazane jest przemieszczanie się wynajętym Pojazdem poza granicę RP – na terytorium Rosji (w tym Obwód Kaliningradzki), Białoruś oraz Ukrainę.
 4. W przypadku naruszenia zakazów wskazanych w niniejszym Rozdziale Najemca może zostać obciążony dodatkowymi opłatami wskazanymi w Rozdziale 9.
 5. W przypadku, gdy Wynajmujący zobowiązany będzie do przekazania danych Najemcy lub Użytkownika Pojazdu na wniosek uprawnionego podmiotu (organy administracji: w szczególności policja, prokuratura, sądy lub inne organy bezpieczeństwa i porządku publicznego, Inspekcja Transportu Drogowego, straż miejska lub gminna, organy egzekucyjne itp.; podmioty posiadające tytuł prawny do Pojazdu: w szczególności banki, leasingodawcy, wynajmujący; podmioty uprawnione do dochodzenia opłat związanych z korzystaniem z infrastruktury wykorzystywanej przez Pojazdy), przekazanie danych Najemcy lub Użytkownika następować będzie w wyłącznie w przypadkach, gdy wniosek o przekazanie danych będzie oparty na bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a także nastąpi wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania ciążącego na G&P PRESTIGE s.r.o. obowiązku. Wynajmujący może obciążyć Najemcę opłatą dodatkową określoną w Rozdziale 9 REGULAMINU za każde takie zdarzenie. Niezależnie od ww. opłaty dodatkowej, w przypadku, gdy Wynajmujący zostanie obciążony opłatą związaną z korzystaniem z Pojazdu w okresie najmu (opłata publicznoprawna, opłata związana z korzystaniem z infrastruktury), za którą odpowiedzialność ponosi Najemca lub Użytkownik, Wynajmujący jest uprawniony do żądania zapłaty przez Najemcę równowartości tej kwoty tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego plus 10% należnej kwoty.
 6. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań producenta Pojazdu w zakresie obowiązku wykonywania przeglądów okresowych, których interwały oraz terminy każdorazowo wskazane są w protokole przekazania Pojazdu. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do przestrzegania komunikatów wyświetlanych przez system Pojazdu, a także instrukcji otrzymanych od pracownika Wynajmującego. Do obowiązków Najemcy należy:

1.1.  w przypadku wynajmów krótkoterminowych (wynajmów assistance, OC sprawcy oraz pozostałych trwających do 60 dni) skontaktowanie się z Wynajmującym pod nr tel. +48 733212131 lub e-mail: wypozyczalnia@gpprestige.eu w celu poinformowania o zaistniałym obowiązku wykonania przeglądu/serwisu i ustaleniu procedury dalszego postępowania;

1.2.  w przypadku wynajmów innych niż wskazane w punkcie powyżej Na-jemca zobowiązany jest do skontaktowanie się z Wynajmującym pod nr tel. +48 733212131 lub e-mail: wypozyczalnia@gpprestige.eu w celu poinformowania o zaistniały obowiązku wykonania przeglądu/serwisu, a następnie postępowania zgodnie z wytycznymi Wynajmującego w celu wykonania przeglądu przez Najemcę. Wynajmujący wskaże Najemcy/ Użytkownikowi serwis właściwy do wykonania usługi.

1.3.  Obowiązek kontaktu z Wynajmującym wynikający z konieczności wykonania przeglądu/serwisu ze względu na zbliżający się termin lub interwał przebiegu powinien być zrealizowany z zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia tj. 500 km lub 3 dni.

Wynajmujący pokrywa koszty napraw serwisowych/przeglądów w sytuacji obsługi zgodnie z powyższym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności wykonania przeglądu poza RP Wynajmujący zastrzega sobie prawo do partycypacji w kosztach takiej usługi według stawek jakie poniósłby za usługę na terenie RP. W przypadku pokrycia kosztów przez Najemcę zostaną one zwrócone przez Wynajmującego w zakresie określonych czynności dla danego przeglądu z uwzględnieniem zdania poprzedzającego, w terminie 30 dni od przekazania przez najemce właściwego rachunku/fv

 1. Pojazd posiada zamontowane urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika Pojazdu. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego, że zachodzą okoliczności uprawniające do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym określonych w pkt. 22 REGULAMINU Wynajmujący uprawniony jest do zablokowania Pojazdu, pod warunkiem zapewnienia środków bezpieczeństwa. Uprawnienie to jest niezależne od prawa do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym zgodnie z pkt. 22 i nie oznacza wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy. O skorzystaniu z tego uprawnienia Wynajmujący poinformuje Najemcę z odpowiednim wyprzedzeniem przesyłając stosowną informację na wskazany adres e-mail lub nr telefonu (SMS, MMS, komunikator).
 2. W przypadku awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest do jej zgłoszenia Wynajmującemu oraz do postępowania zgodnie z wytycznymi jego przedstawiciela. W przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu na okres dłuższy niż 24 h Wynajmujący zapewni w miarę możliwości samochód zastępczy. W przypadku braku możliwości zapewnienia samochodu zastępczego Wynajmujący zwróci Najemcy część czynszu najmu odpowiednią do okresu awarii uniemożliwiającej korzystanie z Pojazdu.
 3. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi i segmentowi Pojazdu wynajętego. W sytuacji braku dostępności Pojazdu adekwatnego do segmentu wynajętego Wynajmujący zapewni Pojazd niższego segmentu, natomiast Najemca uprawniony jest do uzyskania korekty stawki proporcjonalnie do okresu wynajmu niższego segmentu.
 4. Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie:

1.1.  wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od Pojazdu, tablic(y) rejestracyjnej; 1.2.  unieruchomienia Pojazdu poza terytorium RP, chyba że Najemca wykupił dodatkowe ubezpieczenie zapewniające Pojazd zastępczy poza terytorium RP;

1.3.  uszkodzenia Pojazdu w wyniku zdarzeń zdefiniowanych w pkt. 75; 1.4.  szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba, że uniemożliwiają one korzystanie z Pojazdu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca; 1.5.  przebicia opony, jeśli Pojazd jest wyposażony w koło zapasowe lub zestaw naprawczy, który pozwoli usprawnić Pojazd do dalszej podróży.

 1. W razie wypadku, kradzieży, uszkodzenia Pojazdu lub jego wyposażenia, w tym w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz najbliższej jednostce policji. Najemca zobowiązany jest uzyskać i przedstawić Wynajmującemu poświadczenie od Policji przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie ww. zdarzeń Policji nie jest równoznaczne ze zwolnieniem się Najemcy z odpowiedzialności z nich wynikającej. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 12 h od powzięcia informacji o zdarzeniu przez Najemcę. Jeżeli z przyczyn od niego niezależnych zgłoszenie nie będzie mogło nastąpić w powyższym terminie Najemca powinien dokonać zgłoszenia nie później niż w terminie 12 h po ustąpieniu tych przyczyn.
 2. Najemca zobowiązany jest do przekazania Wynajmującemu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia szkody. Wzór formularza zostanie udostępniony Najemcy przez Wynajmującego po zgłoszeniu zdarzenia w formie komunikacji e-mail. W formularzu należy opisać znane Najemcy okoliczności zdarzenia. Wraz z formularzem należy przekazać informację o osobie prowadzącej Pojazd w momencie zdarzenia (o ile dotyczy), posiadanych przez nią uprawnieniach, oraz oświadczenie sprawcy szkody (o ile takie oświadczenie zostało sporządzone). W przypadku kradzieży lub szkody uniemożliwiającej korzystanie z Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kluczyków/karty oraz dokumentów.
 3. Wypełniony formularz szkody powinien zostać przekazany Wynajmującemu niezwłocznie, lecz nie później niż 24 h od dnia otrzymania jego wzoru. Jeżeli z przyczyn od niego niezależny nie będzie mogło to nastąpić w tym terminie Najemca powinien dokonać zgłoszenia nie później niż w terminie 24 h po ustąpieniu tych przyczyn. W przypadku braku przekazania wypełnionego formularza szkody z przyczyn dotyczących Najemcy może zostać on obciążony dodatkową opłatą wskazaną w Rozdziale 9.
 4. Najemca zobowiązany jest współpracować z Wynajmującym w procesie likwidacji szkody.
 5. Zgłoszenia, formularze, jak i inne oświadczenia dotyczące awarii, kradzieży czy uszkodzeń Pojazdu opisanych powyżej należy dokonywać pisemnie na adres wskazany przez Wynajmującego , drogą elektroniczną na adres e-mail: wypozyczalnia@gpprestige.eu lub telefonicznie: +48 733212131

 

 1. OPŁATY
 2. Czynsz najmu oraz opłaty za usługi dodatkowe ustalane są w złotych polskich (PLN) w treści Umowy oraz w REGULAMINU. W przypadku zmiany warunków Umowy w trakcie jej trwania (zmiana okresu trwania, usługi dodatkowe) czynsz najmu oraz opłaty za usługi dodatkowe mogą być zawarte w aneksie do Umowy najmu lub w oświadczeniach składanych w formie dokumentowej (np. korespondencja e-mail).
 3. Czynsz najmu pobierany jest z góry. Stawka czynszu naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę najmu. Opóźnienie w zwrocie Pojazdu do jednej godziny nie powoduje naliczenia płatności za kolejną dobę.
 4. Opłaty dodatkowe wynikające z treści Rozdziału 9 będą wskazane na fakturze doręczonej Najemcy w momencie zwrotu Pojazdu lub niezwłocznie po tej dacie i powinny zostać uregulowane nie później niż w terminie 3 dni od daty jej doręczenia Najemcy, jeśli Strony nie ustaliły inaczej w ramach Umowy lub współpracy.
 5. Wynajmujący udostępnia następujące sposoby płatności: Blik, karta płatnicza lub kredytowa, przelew tradycyjny, przelew z wykorzystaniem platformy transakcyjnej udostępnionej przez Wynajmującego.
 6. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego względem Najemcy związanych z realizacją Umowy, Najemca zobowiązuje się ustanowić na rzecz Wynajmującego kaucję gwarancyjną w formie przekazanej gotówki, wpłaty środków na rachunek bankowy lub blokady środków na karcie kredytowej (preautoryzacja). O wysokości kaucji Najemca zostanie powiadomiony przed zawarciem Umowy.
 7. Wysokość kaucji wskazana jest w Umowie. Kaucja nie jest oprocentowana. Kaucja jest ustanawiana w momencie zawarcia Umowy.
 8. Wynajmujący ma prawo rozliczyć z kaucji roszczenia wynikające z Umowy (np. nieuregulowane opłaty, roszczenia związane ze stwierdzonym uszkodzeniem Pojazdu lub jego zwrotem w stanie niezgodnym z REGULAMINEM). Rozliczenie z kaucji nastąpi w terminie do 30 dni od zakończenia najmu, w uzasadnionych przypadkach kaucja może zostać obciążona również w późniejszym terminie, jeśli wystąpią dodatkowe okoliczności niezależne od Wynajmującego (np. opłata za mandat).
 9. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń powstałych na tle realizacji Umowy.

 

 1. ZWROT LUB WYMIANA POJAZDÓW
 2. Jeżeli w Umowie nie wskazano inaczej Najemca po zakończeniu Umowy zobowiązany jest zwrócić Pojazd w oddziale, w którym nastąpiło jego wydanie. Na wniosek Najemcy Wynajmujący za dodatkową opłatą wskazaną w REGULAMINIE może wyrazić zgodę na zwrot Pojazdu w innym oddziale. Wniosek jak i zgoda w trakcie trwania Umowy może zostać udzielony w formie dokumentowej.
 3. W wypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy kosztami związanymi z odbiorem Pojazdu, chyba, że opóźnienie wynikało z przyczyn niedotyczących Najemcy. W przypadku takiego odbioru Pojazdu z zagranicy opłata stanowi iloczyn liczby km (w obie strony) pomiędzy miejscem odbioru a oddziałem Wynajmującego oraz stawki określonej w Rozdziale 9.
 4. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w takim samym stanie jaki został mu przekazany zgodnie z protokołem wydania Pojazdu – w zakresie czystości wewnętrznej oraz zewnętrznej, stanu technicznego oraz stanu paliwa czy też wyposażenia Pojazdu wraz z kompletem dokumentów i kluczyków/kart. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia dodatkowych opłat wskazanych w Rozdziale 9.
 5. Zabronione jest przekazywanie kluczyków/kart od Pojazdu oraz dokumentów Pojazdu osobom nieuprawnionym.
 6. Najemca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia stanu Pojazdu przed jego zwrotem oraz zgłoszenia wszelkich widocznych lub znanych mu wad i uszkodzeń do protokołu. Protokół powinien zostać podpisany przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę (lub upoważnionego Użytkownika). Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze Pojazdu lub podpisaniu protokołu odbioru Wynajmujący może dokonać odbioru Pojazdu jednostronnie, podpisując protokół odbioru i czyniąc stosowną na protokole.
 7. Jednostronnego odbioru Pojazdu (podpisując protokół odbioru i czyniąc stosowną wzmiankę na protokole) Wynajmujący dokonuje także w sytuacji zwrotu Pojazdu bez udziału przedstawiciela Wynajmującego (np. w serwisie, na lotnisku, na parkingu lub w innym umówionym miejscu). O konieczności zwrotu Pojazdu bez udziału przedstawiciela Wynajmującego Najemca powinien poinformować Wynajmującego przed pozostawieniem Pojazdu. Odbiór Pojazdu nastąpi najpóźniej w ciągu następnego dnia ro-boczego od zwrotu Pojazdu i powzięcia informacji o tym przez Wynajmującego.
 8. Wynajmujący w sytuacji odbioru Pojazdu bez udziału Najemcy lub Użytkownika dokona oględzin Pojazdu z należytą starannością i jednostronnie wypełni i podpisze sporządzony protokół, a następnie prześle go na adres e-mail wskazany przez Najemcę. Najemca lub Użytkownik w terminie 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail może dokonać zgłoszenia ewentualnych uwag do otrzymanego dokumentu. Po tym terminie uwagi Najemcy co do treści protokołu będą rozpatrywane w trybie reklamacji.
 9. W przypadku, gdy w trakcie Umowy dojdzie do wymiany Pojazdu, wydanie nowego Pojazdu i zwrot poprzedniego następuje na podstawie protokołu wydania zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. z chwilą podpisania protokołu wydania nowego Pojazdu staje się on Pojazdem wynajmowanym na podstawie Umowy.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
 2. Pojazd posiada ubezpieczenie OC i AC. Treść aktualnych ogólnych warunków Umowy ubezpieczenia dostępna jest na ŻYCZENIE WYNAJMUJĄCEGO. Najemca w każdym momencie ma możliwość zapoznania się z tymi warunkami i ich utrwalenia na twardym nośniku w dowolny sposób. Ponadto, na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków Umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem Umowy najmu, jak i w jej trakcie.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Wynajmującego na zasadach wynikających z przepisów prawa, w szczególności z kodeksu cywilnego.
 4. Szkodą Wynajmującego, w zależności od danego zdarzenia, może być np.: koszt naprawy uszkodzeń Pojazdu lub jego wyposażenia, wartość zniszczonego Pojazdu lub brakującego wyposażenia, utrata wartości Pojazdu, strata związana z brakiem możliwości wynajęcia uszkodzonego lub zniszczonego Pojazdu w okresie jego przestoju na czas niezbędnej naprawy.
 5. Odpowiedzialność Najemcy wynikająca z Umowy co do zasady jest ograniczona do wysokości udziału własnego określonego w Umowie. Jeżeli w Umowie nie została ustalona wysokość udziału własnego to wynosi on dla szkody całkowitej, kradzieży – 50000 zł, a dla pozostałych przypadków – 15000 zł. Wyjątki w tym zakresie wskazano w pkt. 75-76 poniżej.
 6. Ograniczenie odpowiedzialności Najemcy do wysokości udziału własnego nie dotyczy sytuacji:

1.1.  uszkodzenia Pojazdu bądź jego kradzieży powstałej w wyniku jego umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa;

1.2.  szkody, w tym wynikającej z kradzieży powstałej w wyniku pozostawienia bez nadzoru w pojeździe lub w innym miejscu ogólnodostępnym dokumentów Pojazdu lub kluczyków/karty;

1.3.  uszkodzenia wnętrza Pojazdu;

1.4.  uszkodzenia Pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po spożyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego na terytorium Polski prawa jazdy;

1.5.  szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z Umową lub REGULAMINU do prowadzenia Pojazdu;

1.6.  szkody powstałej w związku z wyjazdem Pojazdem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego;

1.7.  nieuzasadnionego niedostarczenia, dostarczenia niekompletnego lub nieprawdziwego formularza zgłoszenia szkody lub nieuzasadnionego niedopełnienia innych obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela w toku czynności związanych z likwidacją szkody, wskutek czego nastąpiła odmowa wypłaty odszkodowania;

1.8.  w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;

1.9.  przekroczenia dopuszczalnej prędkości, ładowności lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego, jeżeli było to przyczyną szkody;

1.10.  uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach, a także wykorzystywania Pojazdu jako taksówki lub do odpłatnego przewozu osób;

1.11.  posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia Pojazdu;

1.12.  wykorzystywania Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem co przyczyniło się do powstania szkody.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności do wysokości udziału własnego nie dotyczy także obowiązku zapłaty opłat wskazanych w Rozdziale 9 związanych z niewłaściwym używania Pojazdu, jego niewłaściwego zabezpieczenia, utratą jego wyposażenia, dokumentów, kluczyków/karty do Pojazdu.
 2. W przypadku naruszenia Umowy i wyrządzenia szkody, zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, to na Najemcy spoczywa ciężar udowodnienia, że naruszenie Umowy, w tym warunków REGULAMINU, nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. Dowody te stanowić może (katalog niewyczerpujący): pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia lub notatka urzędowa Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną szczegółowo opisane jego okoliczności lub dokumentacja postępowania przygotowawczego w przypadku kradzieży lub innych zdarzeń przestępnych.
 3. W przypadku szkody/kolizji, która będzie naprawiania z OC innego uczestnika ruchu (sprawcy), Najemca nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca nie zostaje obciążony żadnymi kosztami, jednakże zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, zgodnie z brzmieniem niniejszego REGULAMINU jak i uzasadnionymi żądaniami zakładu ubezpieczeń likwidującego szkodę.

 

 1. CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH
 2. Opłaty za usługi dodatkowe realizowane w związku z Umową:

1.1.  zwrot Pojazdu w innym miejscu niż zapisanym w umowie 150 PLN + 5 PLN za każdy kilometr od 50km wzwyż,

 1. wyrażenie zgody na korzystanie z Pojazdu poza granicami Polski 500 PLN;

1.3.  wynajem fotelika dziecięcego: 20 PLN / doba;

1.4.  wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego (brak zwrotu dokumentu) 500 PLN;

1.5.  wyrobienie tablic rejestracyjnych (brak tablicy w zwróconym pojeździe)  500 PLN;

1.6.  czyszczenie Pojazdu: mycie Pojazdu na zewnątrz lub odkurzanie wewnątrz 100 PLN;

 • .7. mycie pojazdu z koniecznością prania tapicerki  400 PLN;

1.8.  bezumowne korzystanie z Pojazdu po upływie okresu najmu  300% dziennej stawki czynszu najmu wskazanej w Umowie za każdy dzień bezumownego korzystania + kara umowna 500 PLN

1.9.  przywrócenie Pojazdu do stanu pierwotnego w związku z demontażem, zamianą części Pojazdu lub dokonaniem przeróbki bądź naprawy bez zgody Wynajmującego  20 000 PLN + koszty przywrócenia zgodnie z wyceną ASO;

1.10.  przedterminowe rozwiązanie Umowy najmu z winy Najemcy (wynajem krótkoterminowy) – wysokość 80% opłaty pozostałej do końca Umowy;

1.11.  przedterminowe rozwiązanie Umowy najmu z winy Najemcy (wynajem średnio- i długoterminowy) – wysokość 3 miesięcznej opłaty za najem;

1.12.  administracyjna obsługa zapytań dotyczących wskazania Użytkownika Pojazdu kierowana przez podmiot uprawniony  150 PLN;

1.13.  wykonanie kosztorysu naprawy Pojazdu na życzenie Najemcy innego niż Konsument – 500 PLN;

1.14.  odbiór Pojazdu z zagranicy z przyczyny leżącej po stronie Najemcy 5 PLN / km (liczone w obie strony z miejsca wydania pojazdu);

 1. Kary Umowne związane z naruszeniem obowiązków wynikających z Umowy:

1.15.  uzupełnienie paliwa do stanu wymaganego Umową – 100 PLN + koszt paliwa.

1.16.  przekroczenie terminu przeglądu Pojazdu lub utrata gwarancji na Pojazd – z winy Najemcy (osoby kierującej Pojazdem) – 50 000 PLN;

1.17.  złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w pojeździe  1000 PLN;

1.18.  złamanie zakazu przewożenia zwierząt bez zabezpieczeń 1000 PLN; 1.19.  holowanie innych Pojazdów wynajętym Pojazdem – 1000 PLN;

1.20.  uczestnictwo w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach, a także wykorzystywania Pojazdu jako taksówki lub do odpłatnego przewozu osób – 10 000 PLN;

1.21.  udostępnienie Pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania Pojazdem na terenie RP – 2500 PLN;

1.22.  udostępnienie Pojazdu osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego  3000 PLN;

1.23.  przemieszczenie Pojazdu poza granice Polski bez wymaganej zgody 10000 PLN;

1.24.  niedozwolone przemieszczenie Pojazdu poza granice Polski – Rosja (w tym Obwód Kaliningradzki), Białoruś, Ukraina – 30 000 PLN;

1.25.  uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka bądź pilota od Pojazdu  5000 PLN;

1.26.  zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa – zgodnie z wyceną z ASO + 3000 PLN;

1.27.  uszkodzenie lub utrata kołpaka (za każdy kołpak) -150 PLN;

1.28  uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) – 4000 PLN;

1.29  uszkodzenie felgi stalowej (za każdą felgę) – 1000 PLN;

1.30.   oznaczeń Wynajmującego z Pojazdu 500 PLN;

1.31.  zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora par-kingu – 500 PLN.

1.32.  Opłata za uruchomienie lub korzystanie z trybu LAUNCH CONTROL 10000 PLN

1.33.  Opłata za zurzycie bierznika ponad normę (0,2mm/250km) 100 PLN za każdy 0,1mm ponad normę na jedną oponę.

1.34.   najmu pojazdu z określonym dniem na umowie 200 PLN + koszty najmu.

1,35.  Opłata za obsługę szkody 1000 PLN

1.36.  Opłata za przestój, wyłączenia pojazdu za każdy dzień użytkowania 200 PLN

 1. Najemca może uwolnić się z obowiązku zapłaty ww. kar Umownych w sytuacji, jeżeli udowodni, że do zdarzenia w związku, z którym je naliczono doszło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę Umowną.

 

 1. REKLAMACJE
 2. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego wskazany w pkt. 1 lub na adres e-mail: wypożyczalnia@gpprestige.eu
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Rekomenduje się, aby w reklamacji wskazywać: imię i nazwisko/nazwę Klienta oraz jego dane kontaktowe, numer umowy najmu, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę, jeżeli reklamacja wpłynęła e-mailem lub listownie na adres pocztowy wskazany przez Najemcę, jeżeli reklamacja wpłynęła listownie.

 

 1. DANE OSOBOWE
 2. Administratorem danych osobowych Najemców jest G&P PRESTIGE s.r.o. Nove Sady 988/2 60200 BRNO NIP. 19254695 („Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe Najemców w celu:
 • .1. zawarcia i obsługi Umowy zawartej z Administratorem;

1.2.  prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy;

1.3.  płatności elektronicznych, gdy w tej formie dokonywana jest płatność;

1.4.  rozpatrywania ewentualnych reklamacji;

1.5.  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. prawa podatkowego;

1.6.  analitycznym i statystycznym.

 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Najemcy przez Administratora, w tym o przysługujących prawach dostępne są w klauzuli obowiązku informacyjnego dołączonej do REGULAMINU bądź przekazanej przez G&P PRESTIGE s.r.o. Najemcy.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA

 REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywa-nie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), któ-rego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsu-menckich.

 (miejskiego) rzecznika konsumentów lub or-ganizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsu-mentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe i znajdujące się w nim w chwili zwrotu Pojazdu. Pozostawienie takich przedmiotów w pojeździe nie stanowi zawarcia Umowy przechowania ani nie nakłada na Wynajmującego innych obowiązków związanych z ich przechowaniem lub magazynowaniem.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać w pierwszej kolejności polubownie.
 4. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia i konieczności skierowania sprawy na drogę sądową Sądem właściwym będzie każdorazowo sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku Najemców będących osobami fizycznymi lub właściwy dla Wynajmującego – w przypadku pozostałych Najemców.
 5. Strony zobowiązują się niezwłoczne do zawiadamiania o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to realizacji praw przysługującym konsumentom.
 6. Akceptacja niniejszego REGULAMINU jest równoznaczna z akceptacją przesyłania faktur elektronicznych. Dla zapewnienia autentyczności faktur elektronicznych będą one przesyłane w formie elektronicznej z adresu: WYPOZYCZALNIA@GPPRESTIGE.EU na adres e-mail wskazany przez Najemcę w Umowie. Dla zapewnienia integralności treści faktur faktury będą one generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format) zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury.
 7. W przypadku, gdy Najemca nie akceptuje przesyłania faktur elektronicznych zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego.
 8. O ile z Umowy lub REGULAMINU nie wynika inaczej korespondencja między Stronami związana z realizacją Umowy odbywać się będzie poprzez komunikację e-mail na adres e-mail Najemcy wskazany w Umowie. Dotyczy to także przesyłania wezwań do zapłaty dla Najemców innych niż konsumenci.
 9. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zmianie adres e-mail jaki ma być wykorzystywany do korespondencji związanej z realizacją niniejszej Umowy.
 10. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej.
 11. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym REGULAMINEM oraz że:
 • .1. podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;

1.2.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

1.3.  otrzymał informację o zasadach przetwarzania danych osobowych; 1.4.  posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojaz-dem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania Pojazdem mechanicznym; 1.5.  nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania Pojazdem mechanicznym.